چهارشنبه ١٣٩٧/٣/٣٠    EN
دفتر توسعه آموزش به منظور نهادینه کردن امر توسعه کیفی در دانشگاه با استفاده از مشارکت گروهی  اعضاء هیئت علمی در 5 محور توسعه آموزش متشکل از پژوهش درآموزش، برنامه ریزی، ارزشیابی، آموزش مدرسین و آموزش مداوم در سطح حرفهای حوزه عمل خود، فعالیت مینمایند . اين دفتر با استفاده از امکانات و ظرفیتهای بالقوه موجود در مراکز در سطحی بسیار وسیع و همه جانبه در حوزه های گسترش آموزش با شناخت نیازهای حرفهای و اجتماعی جامعه هدف خود در جهت تحقق اهداف توسعه آموزش فعاليت مي كنند  

 تشكيل جلسات متعدد و مرتب EDO  به منظور بررسي مشكلات آموزشي موجود كه تصوير اين صورتجلسه ها پيوست مي باشد و گزارشي از اهم تصميم گيريهاي اخذ شده در اين جلسات در بندهاي زير آمده است.

 با توجه به نامه معاونت محترم آموزشي دانشگاه ، تشكيل جلسه با حضور رياست و معاونت محترم آموزشي دانشكده با  مديران محترم گروههاي آموزشي ، مدرسين زبان انگليسي و مسئول آموزش دانشكده در خصوص بررسي كوريكولوم آموزشي دانشكده داروسازي ، بررسي مشكلات موجود در ارائه آموزش بهينه  زبان انگليسي به دانشجويان و ارائه راهكار مناسب جهت سوق دادن دانشجويان به سوي استفاده از متون لاتين درسي  و كسب آموزش و مهارتهاي لازم در اين زمينه.

 ايجاد هماهنگي گروههاي مختلف  آموزشي دانشكده وهمكاري گروهها در زمينه تبادل اطلاعات و امكانات با دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان كه ضمن  اعلام آمادگي  و تمايل دانشكده ، مقرر گرديد با انجام بازديد اعضاي گروهها و برسي امكانات موجود زمينه  اين همكاري در موارد مختلف فراهم گردد.

 تصميم گيري در خصوص تخصيص امتيارات ويژه به مقالات استخراجي از پايان نامه ها و در جلسات EDO  و انعكاس آن به رياست محترم دانشكده.

تصميم گيري و بحث در زمينه اولويتهاي پژوهش در آموزش دانشكده در جلسات edO  و اعلام آنها به مديريت محترم مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه و برنامه ريزي در جهت فعاليت و انجام تحقيقات در زمينه هاي مذكور.   

 بررسي و فراهم كردن زمينه مناسب جهت بازديد مديران محترم گروههاي آموزشي و معاونين آموزشي دانشكده ها از كلاس هاي درس اساتيد و همكاري جهت اجرايي شدن فرآيند برنامه مذكور.

برنامه ريزي حهت توانمند سازي اساتيد در زمينه زبان انگليسي و ارئه راهكارهاي مناسب در جلسات  .EDO

 تشكيل جلسه ويژه و تصميم گيري در خصوص ارائه فرمول مناسب جهت پرداخت تمام وقتي اساتيد و موارد اختصاصي در دانشكده داروسازي و پيشنهاد موارد فوق به رياست محترم دانشكده.

ايجاد هماهنگي با معاونت محترم آموزشي دانشكده در خصوص انتخاب مدرس واحدهاي درسي مطابق با ضوابط قانوني.

 ارائه برنامه كنفرانس هاي علمي درون دانشكده و گزارش برنامه زمان بندي شده آن به معاونت محترم آموزش يه دانشگاه.

 اعلام نيازها و هزينه هاي دفتر EDO  به معاونت محترم آموزشي دانشگاه.

 برنامه ريزي جهت تهيه كتابچه اطلاعات دانشكده داروسازي كرمان.

 اطلاع رساني مناسب در زمينه برگزاري هشتمين همايش كشوري آموزش پزشكي در كرمان و چگونگي شركت در كارگاههاي مربوطه.

 تهيه برنامه ژورنال كلاب در نيمسال دوم و برگزاري آن به زبان انگليسي.

  تصميم گيري در رابطه با  برگزاري برنامه هاي بازآموزي از طريق انجمن متخصصين علوم دارويي كشور.

 كمك در تهيه و تدوين پرسشنامه ارزشيابي اساتيد در نيمسال جديد.

برنامه ريزي در زمينه انجام ارزيابي دروني دانشكده در سال 85-86.

 بررسي نيازهاي آموزشي اساتيد در زمينه هاي آموزشي و پژوهشي.

 نياز سنجي از اساتيد در زمينه كارگاههاي آموزشي مورد نياز در سال تحصيلي جديد جهت برنامه ريزي.

بررسي برنامه كارگاههاي آموزشي دانشگاه و اطلاع رساني جهت اساتيد و هماهنگي جهت شركت در كارگاه.

 وارد كردن به روز اطلاعات مربوط به برنامه بازآموزي  داروسازان در سايت دانشكده داروسازي.

 پيگيري در خصوص ارائه LESSON PLAN   توسط اساتيد و COURSE PLAN   توسط گروههاي آموزشي.

برنامه ريزي جهت طراحي برنامه هاي دفتر EDO  در صفحه دانشكده كه به اين ترتيب امكان ايجاد فضاي مناسب  ( FORUM)  جهت بحث و ارائه پيشنهادات و انتقادات مربوط به اين دفترفراهم خواهد شد، اين قسمت در دست اقدام مي باشد.

 تهيه و تدوين فرم ارزيابي دروني دانشكده در نيمسال جديد با توجه به نقاط ضعف و قوت برنامه هاي اجرا شده.

برنامه ريزي جهت برگزاري كلاسهاي زبان انگليسي اساتيد.

 برنامه ريزي جهت سوق دادن برنامه هاي بازآموزي به سمت برگزاري برنامه هاي خود آموزي.

   Email:edo2011@yahoo.com         
                                                                                                                                 
           tel:31325015