دوشنبه ١٣٩٧/١١/١    EN                                                                                                                                                  


دکتر صالحه صبوری


درجه علمی :Ph.D

مرتبه علمی :استاديار

 

پست الکترونیکی:Ssabouri62@gmail.com

 

شماره تماس :03431325017

 

شماره فکس:03431325015

 

مشاهده رزومه یا cv