چهارشنبه ١٣٩٧/٣/٣٠    EN

اعضای دفتر EDO

 نام و نام خانوادگیپست الکترونیک 
دكتر باقر امیر حیدریb_amirheidari@km u.ac.ir 
دكتر مهدی انصاری  mansari@kmu.ac.ir
دكترناعمه نيك ورز nnikvarz@yahoo.com
دكتر محمدحسن مصحفي Moshafi14@yahoo.com
دکتر عبدالرضا حسن زاده a_hassanzadeh@kmu.ac.ir
دكتر حميد فروتن فرForootanfar@yahoo.com 
دكتر مجتبي شكيبايي  mojtabashakibaie@yahoo.com 
دكتر مهدي رضايي فر m_rezaeifar@kmu.ac.ir
دكتر فريبا شريفي فر fsharififar@kmu.ac.ir
دكترعلی ماندگاری alimandegary@yahoo.com
دكتر بهزاد بهنامBehzad_behnam@kmu.ac.ir
دكتراحسان فقيه ميرزايي ehsancontact@kmu.ac.ir
دكترسميه كرمي مهاجري somayyehkarami@gmail.com