چهارشنبه ١٣٩٧/٣/٣٠    EN


کمیته برنامه ریزی آموزشی 

مسئول کمیته  : دكتر حميد فروتن فر
 

اهداف و فعاليت هاي كميته :                                                                                 

     1- جلب حمايت و پيگيري ارائه طرح درس   Lesson Plan

     2-  جلب حمايت گروههاي آموزشي در زمينه تدوين برنامه هاي دوره هاي آموزشي COURSE PLAN

     3-  همكاري با گروههاي آموزشي در زمينه بررسي مشكلات برنامه هاي جاري آموزشي

     4-  بررسي فرايندهاي آموزشي، آیین نامه هاي آموزشي، طرحها، برنامه ها و فعاليتهاي آموزشي

     5-  بررسي و پيشنهاد برنامه هاي جديد ،پيشنهادات جهت رفع نواقص احتمالي