چهارشنبه ١٣٩٧/٣/٣٠    EN
 
کمیته آموزش اساتید


مسئول كميته : دكتر مهدي انصاري
 

اهداف و فعاليت هاي كميته

 نياز سنجي آموزشي اعضاء هيات علمي

 همكاري در طرح و برنامه ريزي كارگاههاي آموزشي

طرح و برنامه ريزي كارگاههاي آموزشي در توسعه فرايند آموزش

توسعه تواناييهاي اساتيد در زمينه تكنولوژي آموزشي

توسعه تواناييهاي اساتيد در گسترش روشهاي بهينه و نوين آموزش 


کارگاههای برگزار شده