چهارشنبه ١٣٩٧/٣/٣٠    EN


کمیته آموزش در پژوهش 


مسئول کمیته : 
 دكتر بهزاد بهنام

 اهداف و فعالیتهای کمیته 
                                                 

تعيين اولويتهاي پژوهش در حوزه آموزشي

تدارك امكانات كافي جهت جستجوی  مقالات                        

تهيه آرشيو مقالات و تحقيقات آموزشي

تشويق اعضاء هيات علمي به انجام تحقيقات آموزشي
             
تدارك برنامه هاي ژورنال كلاب در زمينه مسائل آموزشي

 اطلاع رساني در زمينه سايتها و ارتباطات آموزشيکمیته پژوهش درآموزش                                                                          ژورنال کلاب هاوسخنرانی ها 
      
          مسئول کمیته

  

 
دكتر بهزاد بهنام

 اهداف و فعالیتهای کمیته 
                                                 

تعيين اولويتهاي پژوهش در حوزه آموزشي

 تدارك امكانات كافي جهت جستجوی  مقالات                        

 تهيه آرشيو مقالات و تحقيقات آموزشي

 تشويق اعضاء هيات علمي به انجام تحقيقات آموزشي
             
  تدارك برنامه هاي ژورنال كلاب در زمينه مسائل آموزشي

  اطلاع رساني در زمينه سايتها و ارتباطات آموزشي