چهارشنبه ١٣٩٧/٣/٣٠    EN
 کمیته آموزش مداوم

مسئول کمیته : دكتر مهدي انصاري
 


اهداف و فعالیتهای کمیته

نياز سنجي در ارتباط با موضوعات تخصصي

برقراري ارتباط با گروههاي آموزشي و تدوين برنامه هاي آموزش مداوم

شناسايي روز آمد نيازهاي آموزشي

تهيه فهرست موضوعات آموزشي

تعيين اولويتهاي برنامه هاي آموزشي