چهارشنبه ١٣٩٧/٣/٣٠    EN

1.برگزاري جلسات EDO جهت بررسي مسائل و مشكلات مربوطه.2.تعيين مسئولين كميته هاي EDO.


3.برنامه ريزي جهت برگزاري دوره هاي آموزش مداوم و برگزاري برنامه هاي بازآموزي.


4.برگزاري 12 جلسه ارائه پروپوزال  ( 3 ارائه در هر جلسه ، يكشنبه هر هفته ).


5.برگزاري كارگاههاي  word,spss,chemdraw,search,excel,endnoteبراي دانشجويان ورودي 87.


6.ارائه پيشنهادات در خصوص پايان نامه ها

      -كاهش تعداد نسخ صحافي شده به كتابخانه دانشكده.

      -ارائه پيشنهادات در خصوص امتيازدهي به پايان نامه ها
 
      -تنظيم راهنماي نگارش پايان نامه هاي فارسي و انگليسي

      -پيگيري ارائه سمينار توسط اعضاي جديد هيئت علمي و برگزاري سخنراني خانم دكتر صبوري.


7.برگزاري كارگاه ژورنال كلاب.


8.برگزاري كارگاه آشنايي با فرآيند هاي آموزشي،پژوهشي و ارائه پايان نامه .


9.اطلاع رساني در خصوص كارگاه هاي برگزار شده از طرف EDO